Regulamin

 

Księgarnia działająca pod adresem www.zyweslowo.pl jest prowadzona przez Fundację Żywe Słowo, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000310834, REGON 141514066, NIP 5252433971 z siedzibą w Warszawie, Al. Wojska Polskiego 29/88, 01-515 Warszawa, zwana dalej Księgarnią.

Postanowienia ogólne

1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową Księgarni: www.zyweslowo.pl.

2. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta swego adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz numeru telefonu. Księgarnia zastrzega sobie możliwość telefonicznej weryfikacji złożonego zamówienia oraz ewentualnej odmowy realizacji zamówienia w wypadku stwierdzenia braku rzetelności w złożonych informacjach.
3. Po złożeniu zamówienia, klient otrzymuje pocztą elektroniczną (e-mail) wiadomość, że zamówienie zostało przyjęte do realizacji.

Realizacja zamówienia
1. Zamówione produkty są dostarczane do klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej SA pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
2. Klient może wycofać złożone zamówienie wysyłając informację pocztą elektroniczną na adres: biuro@zyweslowo.pl.
3. Zamówione produkty są dostarczane do klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej SA pod adres wskazany w formularzu zamówienia. 
4. Opłata związana z realizacją przesyłki zawarta jest w cenie jednej z pozycji na fakturze.
5. Przewidywany czas dostawy: 3-5 dni robocze.

Formy płatności

1. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto). Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
2. Księgarnia zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty oraz wycofywania produktów z oferty.
3. Zamówienie jest realizowane po uiszczeniu przez klienta należnej kwoty przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na konto
 Fundacji (przy wyborze opcji "przedpłata na rachunek banlkowy").

4. Przesyłki poza granice kraju mogą być opłacane wyłącznie kartą płatniczą.

 
Warunki gwarancji
1. Wszystkie produkty dostępne w Księgarni podlegają wymianie, jeśli:
a) posiadają wady fabryczne;
b) zostały uszkodzone mechanicznie w czasie transportu;
c) towar jest niezgodny z produktem wyszczególnionym w zamówieniu.
2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, klient powinien odesłać wadliwy produkt przesyłką pocztową na adres siedziby Fundacji Żywe Słowo. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu (fakturę).
3. Księgarnia nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty, związane z odesłaniem produktu reklamowanego ponosi klient.
4.Wszelkie roszczenia klienta wynikające z uszkodzenia przesyłki w trakcie dostawy będą uwzględnione tylko i wyłącznie wraz z załączonym protokołem szkody, sporządzonym w obecności pracownika Poczty Polskiej.


Prawo odstąpienia od umowy
1. Każdy zamówiony w Księgarni produkt można zwrócić bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zrealizowanego zamówienia pod warunkiem, że towary fabrycznie zapakowane nie zostały rozpakowane z oryginalnego opakowania;
2. Rezygnacji można dokonać z całości zamówienia lub z jego części:
a) w przypadku, gdy zamówienie nie zostało jeszcze skompletowane i wysłane. W celu rezygnacji należy skontaktować się z Księgarnią pocztą elektroniczną na adres: biuro@zyweslowo.pl.
b) po odebraniu przesyłki, towary można odesłać na adres siedziby Fundacji Żywe Słowo w ciągu 14 dni, licząc od dnia odebrania przesyłki.

 

Postanowienia dodatkowe

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Złożenie zamówienia oznacza jednocześnie wyrażenie przez Klienta zgody na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez podmiot prowadzący Księgarnię zawartych w zamówieniu w celach statystycznych, marketingowych, promocyjnych i komercyjnych zgodnie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach marketingowych, promocyjnych, komercyjnych.

3. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także żądania ich usunięcia z bazy danych.

4. Klient składając zamówienie oświadcza, iż wszelkie informacje podane przez niego w zamówieniu są prawdziwe i zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym.

5. Klient oświadcza również, iż w przypadku udostępnienia podmiotowi prowadzącemu Księgarnię swojego adresu e-mail, wyraża on zgodę na wykorzystywanie przez podmiot prowadzący Księgarnię adresów e-mail do przesyłania reklam i innych treści o charakterze informacyjnym, marketingowym i handlowym zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 12 lipca 2012 roku.

2. Księgarnia zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.zyweslowo.pl.